Kunstwerk von Oksana Zmiyevska

photo courtesy of Simon Veres

Oksana Zmiyevska // studio view

2022